language

Homeแผนงาน/โครงงาน

แผนงานและโครงการ


แผนงานพัฒนาวิชาการ
1.
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
5.
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
2.
โครงการกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
6.
โครงการ English Camp
3.
โครงการสอนซ่อมเสริม
7.
โครงการนักการฑูตรุ่นเยาว์
4.
โครงการรักการอ่าน    
       
   แผนงานพัฒนากิจการนักเรียน 
1.
โครงการวันวิสาขบูชา
9.
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
2.
โครงการวันไหว้ครู
10.
โครงการวันลอยกระทง
3.
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
11.
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
4.
โครงการวันสุนทรภู่
12.
โครงการวันคริสต์มาส
5.
โครงการวันเข้าพรรษา
13.
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
6.
โครงการวันแม่แห่งชาติ
14.
โครงการวันวาเลนไท
7.
โครงการทัศนศึกษา
15.
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
8.
โครงการวันฮาโลวีน
16.
โครงการกิจกรรมวันปิดภาคเรียน
       
แผนงานพัฒนาบุคลากร
1.
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากรในโรงเรียน
       
แผนงานพัฒนาธุรการและการเงิน
1.
โครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศ    
       
แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่
1.
โครงการจัดตกแต่งห้องเรียน , ภูมิทัศน์
   
แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
1.
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2.
โครงการความร่วมมือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
       
แผนงานโครงการพิเศษ
1.
โครงการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เรียนอังกฤษง่ายนิดเดียว

Easy to startพูดไม่ได้ก็ต้องพูดได้ ธรรมชาติของเด็กเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ ที่พูดภาษาอย่างไรเขาก็จะพูดภาษาอย่างนั้น เป็นวิธีเรียนตามแบบธรรมชาติ

พูดภาษาไทยไม่ยาก

Docs / Supportพูดไม่ได้ก็ต้องพูดได้ ธรรมชาติของเด็กเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ ที่พูดภาษาอย่างไรเขาก็จะพูดภาษาอย่างนั้น เป็นวิธีเรียนตามแบบธรรมชาติ

Hi. Children

 I'm teacher. My name is Jame. I work at Wuttichot School. Nice to meet you.

Free business joomla templates